อ.ดร.คุณากร ไวยวุฒิ

นายคุณากร ไวยวุฒิ

ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-Doctor of Business Administration (DBA)
Argosy University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556
-MBA. (International Business) Lincon University. USA. 2540
-ศศ.บ.(การท่องเที่ยว-โรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ