ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม

น.ส.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์,doctor

ประวัติการศึกษา
-ปร.ด. (วิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557
-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
-กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542
-บธ.บ.(การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ