ผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง

น.ส.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มศว. ประสานมิตร 2540
-บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ