อ.คชภัค จิรวัชรพล

นายคชภัค จิรวัชรพล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) มศว. 2550
-ศศ.บ. (เศรษฐศาสาตร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2546
-ศศ.บ. (มนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ