ผศ.สันติ ยาทิพย์

นายสันติ ยาทิพย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชี) / มหาลัยธรรมศาสตร์ 2547
-บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา – บัญชี) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539  
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ