อ.รุ่งทิพย์ โคบาล

นางรุ่งทิพย์ โคบาล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546
-บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ