อ.พิษณุวัตร สุจวิพันธ์

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-Master in Maketting Degree Malardalens Hogskola ประเทศสวีเดน 2549
-พบ.ม. (บริหารการเงิน) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2529
-บธ.บ. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2525
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ