ผศ.ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล

นายไพโรจน์ เกตุภักดีกูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541
-บธ.บ. (การบัญชีต้นทุน) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
-บธ.บ. (การบัญชี) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2539
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ