ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563