ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ