กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564

คณะบริหารธุรกิจ ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 2 มิถุนายน 2565

ขอให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา 5001303 การฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 11 มีนาคม 2565 ที่อีเมล์ kamolchanok.s@mail.rmutk.ac.th

แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ