โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ

เรื่อง ขอแจ้งทุกท่านเข้าร่วมโครงการของคณะบริหารธุรกิจ

เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจจะมีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ

📍ณ ห้องประชุม 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

📝โครงการดำเนินการ จำนวน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1️⃣ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
ระยะที่ 2️⃣ ระหว่างวันที่ 30,31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
ระยะที่ 3️⃣ จะแจ้งภายหลัง ในเดือน มิถุนายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ทุกท่านเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

แจ้งตารางอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร