ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์_ธบ