01_ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารคำขอฝึกงานและแบบฟอร์มแผนที่สถานประกอบการ ประจำภาคฤดูร้อน/2565

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารฝึกงาน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th
2. เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร
3. เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสารคณะบริหาร
4. เลือกหัวข้อแบบคำขอฝึกงาน และดาวน์โหลดเอกสาร
5. เลือกหัวข้อแบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ และดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอฝึกงาน
https://docs.google.com/document/d/1b3c6iqGLeF1cJkUNRMy5PIOzp-bwxXMT/edit?usp=sharing&ouid=101499456515697190230&rtpof=true&sd=true

แบบฟอร์มแผนที่สถานประกอบการ
https://docs.google.com/document/d/1_C_9S0_KItKnwcaDVs7CVRb1iiIrOGVn/edit?usp=sharing&ouid=101499456515697190230&rtpof=true&sd=true