อ.นันทวัน วัฒนมงคลสุข

นันทวัน วัฒนมงคลสุข

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ศศ.ม.(การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
-ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ