อ.ศิรินาถ บูรณพงษ์

น.ส. ศิรินาถ บูรณพงษ์

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ศศ.ม.(ภาษาวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
-ศศ.บ.(ภาษาสอังกฤษและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ