กำหนดการฝึกงานและเอกสารการฝึกงานเทอม 2/2563 ของนักศึกษาโครงการ CPF-S&P และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

กำหนดการฝึกงานโครงการ+การจัดการ 263

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอหนังสือราชการเพื่อฝึกงาน

ตัวอย่างประวัตินักศึกษาขอฝึกประสบการณ์ของนศ.โครงการ

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ