อ.กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล

นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) ม.เชียงใหม่ 2559
-วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.ขอนแก่น 2554
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ