แจ้ง นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2563 ขอให้นักศึกษาดำเนินการผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากทางคณะกำลังดำเนินการขอยกเว้นค่าพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ค่ากิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AAqASwug5aIM2A2TVS8S1W9TKcxKTzaq/view

และยื่นเอกสารที่สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2563

(นศ.สามารถชำระงวดแรกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาทได้ที่กองคลัง และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน)

 

ตัวอย่างการกรอกเอกสารผ่อนผันชำระของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

https://drive.google.com/file/d/1dgcQH-FB4asepF-XAbFfeJqOZrsUWjGM/view?usp=sharing