เอกสารการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563

เอกสารการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. นักศึกษาดำเนินการยื่นแบบฟอร์มการขอฝึกงานที่สำนักงานคณะ ฯ อาคาร 7 ชั้น 1 ฝั่งบพิตรพิมุข มหาเมฆ

ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

  1. กำหนดการออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2564

**นักศึกษาโปรดอ่านข้อมูลขั้นตอนการฝึกงานให้เข้าใจก่อนส่งเอกสารที่สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ**

  1. กำหนดการฝึกงานประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563

https://drive.google.com/file/d/1Knz5gQ0cozJTC1VH3V5FrKlQqvmvaG5i/view?usp=sharing

  1. ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอหนังสือราชการ

https://drive.google.com/file/d/1xwUcVTb5E97TaFjLi1IhmzKxVa4mAyQt/view?usp=sharing

  1. แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงาน

https://drive.google.com/file/d/1YTEdRgeTA65XOLXxe8b5RHajd0fkeYrf/view?usp=sharing

  1. แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ

https://drive.google.com/file/d/156rjnGYnw44Tp94b3t6haKX4bNlP74vR/view?usp=sharing