ผศ.ภรต ศิริภูล

นายภรต ศิริภูล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2533
-วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2540
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ