อ.กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล

น.ส.กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
-บธ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ