ผศ.วรพงษ์ คุณเดชอมร

นายวรพงษ์ คุณเดชอมร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
-ศศ.บ.(ภาษาสอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2537
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ