อ.วรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล

น.ส.วรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
-บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ