อ.อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์

นางอภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
-ศศ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2536
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ