อ.เคียงเดือน พิจิตรชุมพล

นางเคียงเดือน พิจิตรชุมพล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
-ค.อ.ม(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2543
-บธ.บ.(การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ