นายสมพงษ์ สาลี
นายประทีป เกตุศิริ
นายสมเจตน์ ผะอบทอง
นายบัว เกตุศิริ
นางอำนวย กลิ่นบุญฟุ้ง
นางสาวฤชุวี เอกภาพวาสนา
นางสาวกมลชนก ทรัพย์ธำรง
นางพรทิพย์ แซ่เล้า
นายศรเพชร พรมแก้ว
นางสาววัชรี เขียวฉวี
นางสาววาริษา เชิดชู
นางสาวประกายดาว ภู่ทับทิมทอง
นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษ
นางสาวสราญรัตน์ สุวรรณนาคร
นางสาวพนิดา นิ่มน้อย
นางสาวพนมขวัญ ปรีเสม
นายสิทธิชัย สุดใจ
นางสาววัชรลักษณ์ แคโอชา
นายเกียรติศักดิ์ พุทธปัญญา
นางสาวฐวิกาญจน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวแวววิเชียร ม่วงคง
นางสาวณัฐกฤตา ยังดี
นางสาวสมส่วน ชัยวิเศษ
นายประสาน แสนวิเศษ
นายโอภาส คำเคน