ประเด็นยุทธศาสตร์ ​

๑. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ด้านบริหารธุรกิจ

๒. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

๓. การสร้างงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์

๔. การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์เชิงสร้างสรรค์

๕. การสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ