พันธกิจ​

๑. ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

๒. วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

๓. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน

๔. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ