อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

วิชาชีพเด่น เน้นปฏิบัติ พัฒนาต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี