คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักงานคณบดี  (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) ตึก 7

โทรศัพท์ 02 287 9643 หรือ 02 287 9673

โทรสาร 02 286 8962

 www.rmutk.ac.th และ  www.bu.rmutk.ac.th