อาจารย์ประจำสาขาวิชา​

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อ.น้ำเพชร เพชรใหม่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อ.อรอนงค์ สรรเสริญ
อ.คชศักย์ มหารมณ์
อ.ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ
อ.ชูพรรค แพงไธสง
ผศ.ภิญโญ อุดมโภชน์
อ.วรรณี สินศุภรัตน์
อ.กรรณิการ์ แสงสุริศรี
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

อ.เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน

อ.คชภัค จิรวัชรพล
อ.ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร
อ.สมบัติ คชายุทธ
อ.ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย
อ.ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ
ผศ.ภรต ศิริภูล

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อ.ธเรศ สันตติวงศ์ไชย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล
อ.พิษณุวัตร สุจวิพันธ์
ผศ.สันติ ยาทิพย์
อ.กมลศิริ คงสมัย
อ.มาลี เด๊ะไวการ
ผ.ศ.ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ
อ.สุกัณยา กิตติคุณงาม
อ.พรศรี โรจน์เมฆี
อ.มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล
อ.ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม
อ.กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

อ.เคียงเดือน พิจิตรชุมพล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อ.รุจิภาส ประชาทัย
อ.จิรังรัก สมรรคจันทร์
อ.ปริญญา สีม่วง
ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ
ผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง
ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
อ.ดร.คุณากร ไวยวุฒิ
อ.ชานุท บุญยสมิต
อ.วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย
อ.กุสุมา ชัยโตษะ
อ.อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์
อ.วรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล

หัวหน้าสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

อ.ภานุพงศ์ นิลตะโก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

ผศ.สุพจน์ พูลน้อย
อ.อธิยุต ทัตตมนัส

หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผศ.วรพงษ์ คุณเดชอมร

อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล
อ.ศิรินาถ บูรณพงษ์
อ.นันทวัน วัฒนมงคลสุข

หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

อ.ดร.เชิงชาย สุวรรณกูฏ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

อ.ตติยา องค์สิริพร
ผศ.วิทยา สุคตบวร
อ.ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร
อ.สุธินี กิจลาภพินิจกุล
ผศ.ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์
อ.สมรัก รุ่งวัลลาภา
อ.จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ
อ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ
อ.กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอล

ผศ.ปิติพร จูปราง

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอล

อ.รุ่งทิพย์ โคบาล
ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
อ.ภัททิรา แก้วเกิด
อ.จินตนา พลศรี
อ.นิกร กรรณิกากลาง
อ.วาสนา ด้วงเหมือน

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อ.ชฎาพร จักรทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อ.ชากานต์ ปัดภัย
อ.พิมพา พินิจสารภิรมย์