รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
ชื่ออังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Information Technology and Digital Business
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Information Technology and Digital Business)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

>>หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
>>หลักสูตรเทียบโอนรายวิชาปกติ
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 11,000 บาท
หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ปกติ 11,000 บาท

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี – หลักสูตร เทียบโอนรายวิชา ปกติ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๑

เว็บไซต์/Web Site : www.btech2018.rmutk.ac.th

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ

  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด

  • นักพัฒนาและที่ปรึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • นักพัฒนาฐานข้อมูล

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์

  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย