คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

รองคณบดี

ดร.สมศักดิ์  บุตรสาคร
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ดร.คุณากร  ไวยวุฒิ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ผศ.ชูพรรค  แพงไธสง
รองคณบดี ฝ่ากิจการทั่วไป

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ดร.อธิพันธ์  วรรณสุริยะ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อ.ธเรศ  สันตติวงศ์ไชย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ผศ.ภิญโญ อุดมโภชน์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

อ.ภาณุพงศ์ นิลตะโก
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

อ.สุรเทพ  แป้นเกิด
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

หัวหน้างาน

ดร.รพีพัฒน์  ศรีศิลารักษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.วิราภรณ์  แก้วขาว
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ดร.กฤษณา  กิมเล่งจิว
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

อ.สุภาพร  วรุณโชติกุล
หัวหน้างานนโยบายและแผน

อ.อธิยุต  ทัตตมนัส
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

อ.วี  วงษ์เทียนกุล
หัวหน้างานพัสดุครุภัณฑ์