รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่ออังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business Communication
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (International Business Communication)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

>>หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  13,820 บาท

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร : 

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้ดูแลสื่อ

  • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

  • ตัวแทนผลิตสื่อขององค์กร

  • ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม

  • ผู้ประกอบการที่เชียวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

  • ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการสังคม