อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ศิรินาถ บูรณพงษ์

Read more..

ผศ.วรพงษ์ คุณเดชอมร

Read more..

อาจารย์กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล

Read more..

อาจารย์ปรียาภรณ์ สีสายคำ

Read more..

ดร.ภัทริยา ศรีสุข

Read more..