อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หัวหน้าสาขา

ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ

รักษาการหัวหน้าสาขา

อาจารย์ตติยา องค์สิริพร

Read more..

ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร

Read more..

ผศ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ

Read more..

ผศ.ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์

Read more..

อาจารย์สมรัก รุ่งวัลลาภา

Read more..

อาจารย์กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล

Read more..

อาจารย์จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ

Read more..