อาจารย์ประจำหลักสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

หัวหน้าสาขา

อาจารย์สุภษี ดวงใส

Read more..

ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์

Read more..

อาจารย์รุ่งทิพย์ โคบาล

Read more..

อาจารย์จินตนา พลศรี

Read more..

อาจารย์ภัททิรา แก้วเกิด

Read more..

อาจารย์วาสนา ด้วงเหมือน

Read more..

ผศ.นิกร กรรณิกากลาง

Read more..

อาจารย์สุรเทพ แป้นเกิด

Read more..

อาจารย์ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา