ระเบียบการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีนโยบาย สนับสนุนจูงใจให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยส่งบทความไปตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติชั้นนำซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ และยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงกำหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน และเงินรางวัลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ