ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์

อ.วรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

อ.ชูพรรค แพงไธสง

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ

หัวหน้างานบริการวิชาการและฝึกอบรม

อ.วาสนา ด้วงเหมือน

ฝ่ายบริหาร

หัวหน้างานนโยบายและวางแผน

No Post found

หัวหน้างานสารสนเทศ

อ.สมรัก รุ่งวัลลาภา

ฝ่ายกิจการทั่วไป

หัวหน้างานอาคารสถานที่

อ.คชศักย์ มหารมณ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

อ.อธิยุต ทัตตมนัส

หัวหน้างานพัฒนาวินัยและกีฬา

อ.สุธินี กิจลาภพินิจกุล

หัวหน้างานจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม

อ.อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์

หัวหน้างานกิจกรรมและแนะแนว

อ.นันทวัน วัฒนมงคลสุข

หัวหน้างานวิจัย

อ.ปริญญา สีม่วง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

อ.จิรังรัก สมรรคจันทร์